Vliv kvality vody na provoz elektrických parních elektrodových zvlhčovačů a zvlhčovačů s elektrickými topnými tělesy

Primární vliv na bezporuchový provoz a četnost profylaktických prohlídek elektrických parních zvlhčovačů má kvalita používané vody. Pro elektrodové parní zvlhčovače je předpokladem užití čisté, nejlépe pitné vody. Pro parní zvlhčovače s elektrickými topnými tělesy doporučujeme používat pouze demineralizovanou a zdravotně nezávadnou vodu.

Vliv měrné vodivosti vody na provoz elektrodových parních zvlhčovačů

Vliv měrné vodivosti vody na provoz elektrodových parních zvlhčovačů

Elektrodové parní zvlhčovače

Elektrodové parní zvlhčovače využívají pro tvorbu páry var vody, který je způsobený průchodem elektrického proudu mezi ponořenými elektrodami. Elektrická vodivost a celková tvrdost vody zde má zásadní význam na kontinuální provoz zařízení.

Parní zvlhčovače s elektrickými topnými tělesy

Parní zvlhčovače s elektrickými topnými tělesy vodu ohřívají k bodu varu přestupem tepla z ponořeného elektrického topného tělesa. Mohlo by se mylně zdát, že z principu činnosti může být použita nejen demineralizovaná voda, ale i normální pitná voda, případně voda chemicky upravená. Při použití jiné než demineralizované vody je nutné počítat s provozními komplikacemi, protože zařízení není primárně konstruováno pro časté kontrolní úkony sloužící k odstranění vodního kamene. Předpokladem výrobce je kontinuální provoz zařízení bez tvorby usazenin s minimem kontrolních úkonů.

Voda pro elektrodové parní zvlhčovače

Důležitým kritériem je měrná vodivost a celková tvrdost vody. Tyto parametry vody mají přímý vliv na trvanlivost elektrod a tvorbu usazenin ve varném válci. Měrná vodivost vody narůstá s koncentrací solí a se vzrůstající teplotou vody, a způsobuje rychlejší opotřebení elektrod.

Při vysoké měrné vodivosti vody stačí k přenosu potřebného elektrického výkonu mezi ponořenými elektrodami menší plocha elektrod, narůstá proudová hustota na plochu ponořené elektrody a dochází k rychlejšímu upalování (ubývání) elektrod. V extrémním případě vysokých hodnot měrné vodivosti vody mohou vznikat mezi elektrodami nežádoucí elektrické výboje.

Nízká měrná vodivost vody způsobuje opačný jev. Pro přenos potřebného elektrického výkonu mezi elektrodami je nutné ponořit větší plochu elektrod, proudová hustota na plochu ponořené elektrody se snižuje a elektrody jsou méně exponované. Tento stav je provozně výhodný. Může ovšem nastat paradoxně situace, kdy celková plocha elektrod i přes maximální možné ponoření není schopna přenášet požadovaný elektrický výkon, dochází k přeplnění varného válce a odstavení zařízení z provozu.

Tvrdost vody je způsobena koncentrací solí. Čím více solí, tím větší je tvrdost vody. Ohřevem vody k bodu varu dochází k tvorbě většího množství kalu a usazenin, které se ukládají ve varném válci a ulpívají na povrchu varných elektrod, případně v celém odkalovacím systému zvlhčovače. Narůstající usazeniny postupně brání účinnému přenosu elektrického výkonu a tvorbě páry, způsobují vznik nežádoucích vodivých elektrických můstků s lokálními elektrickými zkraty, eventuálně následuje přeplnění varného válce.

Pro potlačení měrné vodivosti vody a tvrdosti vody jsou k dispozici technické a provozní opatření přímo v parním zvlhčovači a jeho příslušenství. Řídicí systém elektrického parního generátoru Hygromatik umožňuje uživateli softwarově upravit provozní parametry zařízení s cílem prodloužit vynucené servisní intervaly způsobené kvalitou vody.

Pokud předešlé opatření nejsou dostatečně účinné, případně je k dispozici voda s nízkou elektrickou měrnou vodivostí, je nutné použít úpravnu vody, nebo aplikovat zařízením na demineralizovanou vodu.

Demineralizovaná voda pro parní zvlhčovače s elektrickými topnými tělesy

Demineralizovaná voda je voda velmi vysoké čistoty a kvality, zbavená všech minerálů a nečistot, a zdravotně nezávadná. Měrná elektrická vodivost je téměř žádná a proto nelze použít demineralizovanou vodu pro provoz elektrodových parních zvlhčovačů. Z tohoto hlediska je systém řízení parních zvlhčovačů s topnými tělesy založen na odlišném principu než u zvlhčovačů s varnými elektrodami, a samotná konstrukce zařízení je poněkud složitější. Intenzita varu vody je zde řízena změnou eleketrického výkonu dodávaného topnému tělesu, které musí být permanentně ponořené ve vodě.

V případě nedostatečného ponoření hrozí přehřátí topného tělesa. Varný válec je vystaven působení vyšších provozních teplot a je vyroben z nerezavějící oceli a sestaven z více dílů. Při případném použití normální pitné vody je mnohem komplikovanější a náročnější odstraňování vodního kamene, nehledě na složitost demontáže a následné kompletace samotného varného válce.

Praktický vliv vlastností vody na provoz zařízení

Elektrický parní elektrodový generátor

Elektrický parní elektrodový generátor neumí upravit vlastnosti pitné vody, ale změnou provozních parametrů např. odkalovacích period, četností dopouštění čerstvé vody, proplachování válce spolu s možností omezení parního výkonu generátoru je možné snížit tvorbu usazenin, prodloužit životnost elektrod a servisní intervaly.

Zařízení je konstrukčně jednoduché, spolehlivé se snadnou údržbou. Opotřebení elektrod je úměrné kvalitě vody a intenzitě provozu zařízení. Mírně průsvitný plastový varný válec umožňuje snadnou kontrolu množství usazenin a zaplnění vodou. Není nutné vždy měnit varný válec, ale pouze opotřebené elektrody. Při návrhu zařízení doporučujeme zvolit zařízení o mírně větším parním výkonu než je požadován. Získaná výkonová rezerva sníží opotřebení elektrod a četnost jejich výměn.

Elektrický parní generátor

Elektrický parní generátor s topnými tělesy provozovaný pouze na demineralizovanou vodu je téměř bezúdržbový, protože nedochází k tvorbě usazenin. I zde je možné měnit parametry odkalovacích period, četnost dopouštění vody, proplachování válce s možností omezení parního výkonu generátoru.

Tyto rozšířené možnosti nastavení a monitorování provozních parametrů umožňuje regulace ComfortFlexLine. Základní regulace BasicStandardLine je určena pro snadné a jednoduché ovládání zařízení a nedisponuje tak širokou škálou možností úprav provozních parametrů.

Vlastnosti vody lze upravit několika způsoby:

  • změkčováním,
  • odsolováním,
  • dekarbonizací,
  • demineralizací,
  • reverzní osmózou a směšováním.

Provozní opatření

Vysokou měrnou vodivost vody lze eliminovat izolační hvězdicí a vířivým odkalováním.