Instalace parního generátoru Hygromatik

Instalaci parního generátoru Hygromatik a distribučních komponent musí realizovat odborná firma nebo servisní technik. Zařízení ke svému provozu potřebuje silové napojení elektro, řídící signál, přívod vody a odpad pro odtok použité vody. Parní zvlhčovač může být instalován pouze do prostor, kde je okolní teplota v rozmezí od +5 °C do +40 °C s relativní vlhkostí do 80 %Rh.

Podle zamýšleného použití parního generátoru rozlišujeme distribuci páry na:

 • Nepřímé vlhčení (do zařízení vzduchotechniky),
 • přímé vlhčení (bezprostřední do prostoru),
 • vlhčení pro parní sauny (parní lázeň, parní sprchový kout, bio sauna, léčivá jílová parní lázeň, Hammam – turecká lázeň, Caldarium, hot jóga, atd.).

Parní generátor

Parní generátor doporučujeme instalovat a umístit tak, aby v případě náhodného úniku vody nedošlo k poškození jiných zařízení umístěných pod parním generátorem. Vodovodní přípojka musí být opatřena ručním uzavíracím ventilem, případně vodním filtrem. Odpad ze zařízení pro odtok použité horké vody musí být tepelně odolný, aby nedocházelo k jeho deformaci.

Parní hadice

Parní hadici pro distribuci páry z parního generátoru až k parní trysce instalujeme tak, aby nedocházelo k jejímu prověšení a tvorbě vodních sifonů. Používejte jen originální parní hadice Hygromatik. Určité množství páry v parní hadici a v parní trysce zkondenzuje, proto musí být zajištěn bezproblémový odtok zkondenzované vody jak z parní hadice, tak z distribuční trysky. Dodatečné zaizolování parní hadice tepelnou izolací má velký energetický význam na provoz zařízení. Každý zbytečný metr délky parní hadice navíc zvyšuje provozní náklady.

Kondenzační hadice

Kondenzační hadice se instaluje se sklonem pro zajištění odtoku kondenzátu samospádem do varného válce parního generátoru nebo přímo do odpadu. Zde je žádoucí vytvořit vodní sifon (obdoba zápachové potrubní uzávěrky).

Parní distribuční tryska

Parní distribuční tryska se instaluje vždy na svislou stěnu vzduchotechnického potrubí. Vzduch kolem trysky může proudit zleva, zprava, shora nebo zespodu. Parní trysky instalujeme co nejblíže k zvlhčovači. Doporučený přetlak ve vzduchotechnickém potrubí v místě umístění parní trysky může být max. 1200 Pa, doporučený max. podtlak na sací straně 500 Pa.


Nepřímé vlhčení do vzduchotechnických rozvodů

Generovaný parní výkon zvlhčovače musí odpovídat absorpční schopnosti vzduchové hmoty proudící v zařízení vzduchotechniky, kterou zvlhčujeme. Prostor za parní tryskou (směšovací zóna) musí být dostatečně přímý a bez překážek, ohybů a velkých zúžení, aby bylo zajištěno důkladné smíšení vodní páry se vzduchovou hmotou. V případě přesycení vodní párou nastane překročení hodnoty teploty rosného bodu s následnou kondenzací vody uvnitř zařízení vzduchotechniky. K mezní hodnotě teploty rosného bodu může dojít také v příliš členitých místech distribučního potrubí vlivem hromadění vodní páry a také v místech, kde potrubí přichází do kontaktu s chladnějším okolím. V tomto případě je účelné potrubí tepelně izolovat od okolního prostoru.

Nepřímé vlhčení do vzduchotechnických rozvodů

Nepřímé vlhčení do vzduchotechnických rozvodů


Přímé vlhčení do prostoru

Přímé vlhčení do prostoru můžeme realizovat dvěma způsoby. V prvním případě použijeme kompaktní parní generátor s integrovanou parní tryskou a distribučním ventilátorem, druhou možností je kombinace parního generátoru s prostorově oddělenou ventilátorovou jednotkou včetně parní trysky, která je propojena parní a kondenzační hadicí. Ve směru proudění páry musí být zajištěn volný prostor bez překážek. Pára je horká a nemusí být vždy vidět, pozor na opaření!

Přímé vlhčení do prostoru – Kompaktní parní generátor

Přímé vlhčení do prostoru - Kompaktní parní generátor

Přímé vlhčení do prostoru – Oddělená ventilátorová jednotka

Přímé vlhčení do prostoru - Oddělená ventilátorová jednotka


Generátor pro parní sauny

 • Parní lázeň, která se vyznačuje vlhkým teplem se 100 %Rh s relativně nízkými teplotami v rozmezí 45 °C až 50 °C.
 • Parní sprchový kout, ve kterém horká pára proudí parními tryskami do parního sprchového koutu s masážními vodními tryskami.
 • Bio sauna je jemnější formou finské sauny s relativní vlhkostí dosahující 50 % až 60 %Rh, teplota prostoru je do 60 °C.
 • Léčivá jílová parní lázeň s teplotou 40 °C až 50 °C s vlhkostí vzduchu až 80 %Rh.
 • Hammam – turecká lázeň s postupným vzestupem teplot z 25 °C až na 45 °C s relativní vlhkostí 80 % až 95 %Rh ve sledu čtyř místností.
 • Caldarium je jemná parní lázeň s inhalací, s vysokou relativní vlhkostí a teplotou prostoru do 47 °C.
 • Hot jóga probíhá ve vyhřívaném prostoru 40 °C a párou generovanou parním distributorem mlhy až na hodnotu 80 %Rh.

Sestava elektrodového parního vyvíječe Hygromatik s vyobrazením jednotlivých komponent

Popis parní lázně

Popis parní lázně Hygromatik Brno
 1. parní generátor Hygromatik
 2. peristaltické dávkovací čerpadlo
 3. zásobník esence
 4. hadice pro přívod esence
 5. napojení hadice s esencí do parní hadice
 6. parní hadice
 7. distribuční element páry
 8. přívodní ventilátor
 9. teplotní senzor
 10. odtahový ventilátor
 11. osvětlení

 • Parní generátor Hygromatik se umísťuje mimo prostor samotné sauny a může být vybaven řízenými výstupy pro ovládání osvětlení sauny, přívodního a odtahového ventilátoru, a dávkovacího čerpadla esence.
 • Parní výkon parního generátoru v kg páry/hod se orientačně určuje podle objemu m³ parní sauny. Na 1m³ parní sauny připadá elektrický příkon zařízení 0,75 kW, kterému odpovídá jmenovitý parní výkon 1 kg odpařené vody/hod.
 • Výkon parního generátoru je řízen od teplotního čidla umístěného v prostoru parní sauny. Teplotní čidlo musí být instalováno tak, aby jej saunující nemohli ovlivňovat a poškozovat. Teplotní čidlo může být ukryto v ochranné krytce nebo chráněno tzv. antivandal nerezovým krytem.
 • Parní hadici instalujte tak, aby nevznikaly průhyby a vodní sifony a nemohlo dojít k opaření saunujících. Vyústění parní hadice můžeme ukončit volně v prostoru, zakončit parní tryskou s ochranným krytem, nebo distributorem mlhy. Kondenzační hadici není potřeba instalovat v případě, kdy se zkondenzovaná voda vrací zpět parní hadicí do parního generátoru nebo vytéká přímo do prostoru parní sauny.
 • Parní sauna by měla být dobře tepelně izolovaná od okolí, aby pára dokázala prostor vyhřát na požadovanou teplotu. Příliš studený povrch obložení sauny způsobí enormní kondenzaci vodní páry s omezením její tvorby.

Sestava elektrodového vyvíječe Hygromatik

Sestava elektrodového vyvíječe Hygromatik