Záruka

Prodejce poskytuje základní záruku na dodávku pro výrobu nového zařízení 6 měsíců od data dodávky nebo 12 měsíců od data výroby. Na díly použité pro opravu se poskytuje záruční doba 3 měsíce podle § 654 zákona č. 40/1964 Sb. v aktuálním znění občanského zákoníku – ode dne převzetí opravy. Záruky za vady, které nejsou jednoznačně výrobního charakteru, přebírá kupující.

Předmět záruky

Záruka se vztahuje na vady, které jsou výrobního charakteru a které výrobce po přezkoumání povahy závady a příčiny uzná za oprávněné reklamované.

Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním, závady vzniklé neodbornou montáží, použitím a provozem při jiných, než výrobcem stanovených podmínkách. Záruka se také nevztahuje navsouvisející činnosti.

Při poskytnutí garančního paušálu přebírá záruky za vady, které vzniknou během provozu zařízení a nelze jednoznačně a prokazatelně doložit jejich výrobní charakter, odběratel. Následné škody vzniklé použitím výrobku nejsou předmětem záruky.

Reklamace

Reklamovaný výrobek je pro posouzení příčiny závady posílán do výrobního závodu, přičemž jsou náklady na zjišťování a opravy v případě neoprávněné reklamace následně vyúčtovány reklamujícímu. Opravený, nebo náhradní výrobek je dodán kupujícímu až po vyřešení reklamace. Spolu s reklamovaným výrobkem musí být doložen i ověřený záznam o provozu výrobku s údaji o provozních podmínkách po celou dobu jeho provozu a o provedených prací a servisních úkonech.

Náhradní dodávka

Náhradní dodávka je uskutečněna až po vyřešení reklamace, nebo lze náhradní výrobek proti platbě předem poskytnout i v době řešení reklamace s tím, že po vyřešení je v případě uznání reklamace platba náhradního výrobku odběrateli vrácena.

Náklady za reklamaci

Není-li reklamace uznána a odběratel trvá na vrácení vadného výrobku, jdou přepravní náklady do a z výrobního závodu na vrub odběratele.

Ostatní

Jestliže kupující uplatňuje záruku na dodaný výrobek, musí tak učinit písemně bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do konce záruční doby, přičemž toto sdělení musí dojít do firmy Vaše služby s. r. o., během této doby. Dokumentace o provozu výrobku musí být doložena současně.

Tyto záruky jsou platné pouze na území České republiky.